Rabu, Februari 27, 2013

M-PEMBELAJARAN – SATU KAJIAN RINGKAS.


PENGENALAN
Kehidupan di masa kini yang dikelilingi oleh peralatan canggih telah memungkinkan satu sistem atau corak pembelajaran yang lain dari yang lain terhasil. Sedikit demi sedikit proses pengajaran dan pembelajaran tradisional berubah ke arah pembelajaran berasaskan teknologi perkomputeran. Khususnya, perkembangan dalam bidang teknologi telah mengubah cara manusia belajar (Naismith, Lonsdale, Vavoula, & Sharples, 2004; Ting, 2007). Proses pembelajaran kini melampaui ruang fizikal bilik darjah (Kukulska-Hulme & Traxler, 2005) bersifat globalisasi dan sepanjang hayat (Sharples, 2000). Pada masa kini ramai penyelidik dalam bidang akademik dan industri mula meneroka potensi teknologi dan peralatan mudah alih untuk menyokong pembelajaran (Sharples, 2000; Sharples, 2002; Liu, Wang, Chan, Ko, & Yang, 2003). Kajian-kajian lalu menunjukkan teknologi mudah alih dapat memberikan kesan yang signifikan dalam menyokong pengajaran dan pembelajaran (Perry, 2003; Zurita & Nussbaum, 2004). Sementara itu Wood (2003) pula berpendapat penggunaan teknologi wireless dalam pendidikan dapat menyumbang ke arah menyelesaikan jurang digital dalam kalangan negara-negara membangun, kerana pada umumnya peralatan teknologi seperti telefon bimbit dan PDA adalah lebih murah berbanding komputer meja.

Hasil kajian lepas menunjukkan penggunaan peralatan mudah alih dalam pengajaran dan pembelajaran meningkatkan prestasi serta merangsang minat pelajar dalam mata pelajaran seperti sains dan matematik (Metcalf, Milrad, & Cheek, 2008). Sesebuah negara yang mahu terus berjaya dalam ekonomi berteraskan ilmu, harus menyediakan peluang pembelajaran sepanjang hayat kepada modal insannya sehingga menjadi satu budaya hidup. Pencarian ilmu yang berterusan adalah penting kerana ilmu dan kemahiran yang diperolehi di sekolah dan universiti akan menjadi lapuk selepas satu tempoh yang tertentu. Terutamanya, kini aktiviti ekonomi telah berubah kepada berasaskan pengetahuan atau di panggil k-economy. K-economy memerlukan k-pekerja kerana pendekatan aktiviti ekonomi yang menggunakan ilmu pengetahuan, modal intelek dan teknologi maklumat. M-pembelajaran merupakan asas kepada ekonomi bermaklumat dan ekonomi berpengetahuan (k-economy). Penggunaan jaringan teknologi terutamanya internet adalah satu evolusi yang menjana kekayaan maklumat dalam pembelajaran dengan kuasa membawa maklumat dan kemahiran tertentu untuk mengupaya pekerja, pelajar dan setiap individu yang benar-benar memerlukannya.

KONSEP DAN DEFINISI M-PEMBELAJARAN

M-pembelajaran merupakan suatu konsep baru dalam proses pembelajaran. Ianya menekankan kepada keupayaan untuk memudah  alih proses pembelajaran tanpa terikat kepada lokasi fizikal di mana proses pembelajara berlaku (Kukulska-Hulme & Traxler, 2005). Menurut (Desmond, 2002), m-pembelajaran merujuk kepada penyediaan pengajaran dan pembelajaran melalui penggunaan peranti tanpa wayar dan mudah alih seperti PDA, telefon mudah alih, permainan konsol dan sebagainya.
Manakala  Siraj & Kumaran (2006) menyatakan bahawa mpembelajaran adalah penggunaan peranti tanpa wayar bagi membolehkan pembelajaran berlaku pada bila-bila masa dan di manamana sahaja.  Parsons (2011) mengaitkan bahawa m-pembelajaran adalah sebahagian daripada e-pembelajaran dan pembelajaran jarak jauh. Sekiranya m-pembelajaran dikaitkan dengan internet dan tanpa wayar, ianya tidak jauh berbeza dengan konsep asal e-pembelajaran. Oleh itu, kebolehan sesuatu pembelajaran itu berlaku walaupun di mana pelajar itu berada ataupun ke mana sahaja arah tujuan mereka tanpa mengira waktu merupakan satu kelebihan yang ada pada m-pembelajaran.

Menurut  Prensky (2001) pula, m-pembelajaran adalah pembelajaran berbantukan ICT yang menggunakan peralatan mudah alih khasnya peralatan mudah alih yang terkini seperti PDA, telefon bimbit, laptop dan tablet PC. Mostakhdemin-Hosseini & Tuimala (2005) pula menyatakan bahawa m-pembelajaran bukanlah suatu pembelajaran menerusi telefon mdah alih atau pembelajaran secara internet tanpa wayar tetapi m-pembelajaran merupakan satu evolusi kepada e-pembelajaran, yang mana ianya melengkapkan kekurangan yang terdapat pada e-pembelajaran sebelum ini.

Quinn (2002) mendefinisikan m-pembelajaran sebagai belajar menerusi peralatan mudah alih seperti Palms, PDA dan juga telefon bimbit. Ini berbeza dengan Nyiri (2002) yang menyatakan m-pembelajaran sebagai pembelajaran yang berlaku apabila komunikasi antara individu dengan individu yang lain berlaku secara wireless. Sementara O’Malley, Vavoula, Glew, Taylor, Sharples, dan Lefrere (2003) mendefinisikan m-pembelajaran sebagai apa saja pembelajaran yang berlaku di tempat dan lokasi yang tidak ditetapkan atau pembelajaran yang berlaku apabila pelajar menggunakan teknologi mudah alih.

Keegan (2005) menyatakan ramai pengkaji memberikan definisi yang kompleks mengenai m-pembelajaran. Bagi beliau m-pembelajaran ialah penyediaan pendidikan dan latihan menggunakan PDA, palmtops, komputer bimbit, telefon pintar dan telefon bimbit.

Kesimpulannya m-pembelajaran ialah apa saja pembelajaran atau latihan yang dijalankan menggunakan peralatan berteknologi mudah alih seperti komputer riba, PDA, telefon bimbit yang membolehkan pembelajaran dapat berlaku di mana sahaja dan pada bila-bila masa.
Brown (2003) menerangkan dengan jelas tentang konsep m-pembelajaran. Menurut beliau m-pembelajaran adalah subset kepada e-pembelajaran. E-pembelajaran ialah konsep makro yang melibatkan persekitaran pembelajaran dalam talian dan m-embelajaran.


PERKEMBANGAN M-PEMBELAJARAN

Perkembangan dalam bidang teknologi mudah alih mendorong pelbagai pihak merangka projek m-pembelajaran. Di seluruh dunia terdapat banyak projek m-pembelajaran sama ada projek besar atau kecil. Misalnya "Projek Leonardo da Vinci" dan "IST FP5" di Eropah (Keegan, 2005), projek UniWap (Sariola, Sampson, Vuorinen & Kynaslahti, 2001). Di samping itu terdapat juga usaha dan kajian untuk merangka kursus dan membina bahan supaya bersesuaian dengan peralatan mudah alih (Bull & Reid, 2004; Colley & Stead, 2004; Ramsden, 2003).

Perkembangan teknologi yang pesat daripada sistem analog kepada sistem digital dan kini mula beralih kepada sistem digital generasi ketiga (3G) ( Kolahi, 2002) perlu dimaanfatkan oleh bidang kurikulum bagi menghasilkan pengajaran dan pembelajaran yang lebih menarik dan berkesan. Sesuai dengan perubahan semasa dan kepentingan kurikulum pendidikan di Malaysia pada masa hadapan, maka penghasilan sebuah kurikulum yang sesuai dengan perubahan teknologi semasa adalah penting.

Teknologi mudah alih pada masa kini sedang berkembang pesat. Kejayaan pembangunan dalam Bluetooth, WAP (Wireless Application Protocol), GPRS (General Packet Radio System), EDGE (Enhanced Data Rates for GSM Evolution), WiFi dan UMTS (Universal Mobile Telecomuncational System), perkembangan rangkaian 3G menunjukkan struktur teknologi untuk telefon mudah alih dan komputer berteknologi mudah alih tersedia (Attewell,
2005). Di seluruh dunia pada hari ini teknologi mudah alih menggantikan sistem talian tradisional, misalnya e-commerce bergerak ke arah m-commerce; m-perniagaan menggantikan e-perniagaan; e-perbankan digantikan dengan m-perbankan (Keegan, 2005; Mashkuri, 2003; Shim & Shim, 2003). WiFi menjadi teknologi pilihan untuk rangkaian wireless setempat dalam persekitaran perniagaan ataupun di kediaman (Henry & Luo, 2002). Malah WiFi juga pada masa kini dipasang di kawasan awam bagi membolehkan pengguna mencapai akses internet jalur lebar (Henry & Luo, 2002).

Perkembangan M-Pembelajaran di Malaysia

ICT telah dilaksanakan di negara ini hampir dua dekad dan diikuti dengan pelaksanaan e-pembelajaran (DePAN, 2010).  Seterusnya, lebih sedekad kemudian, teknologi e-pembelajaran menjadi semakin berkembang sehingga boleh dipaparkan di atas skrin kecil yang mampu dibawa ke mana-mana sahaja dan lebih dikenali sebagai teknologi m-pembelajaran. Kajian-kajian lalu telah menunjukkan m-embelajaran sangat efektif dalam pengajaran dan pembelajaran. Kajian oleh  Saran, Cagility dan Seferoglu (2008) mendapati m-pembelajaran menggunakan peralatan telefon mudah alih telah meningkatkan kemahiran pelajar dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris melalui penggunaan bahan berbentuk multimedia. Kajian juga mendapati penggunaan MMS dan SMS dapat mempertingkatkan perbendaharaan kata pelajar dengan berkesan.

Antara kajian terawal dalam bidang m-pembelajaran di Malaysia ialah kajian penilaian pelaksanaan program m-pembelajaran kepada pelajar-pelajar tahun 5 di sebuah sekolah rendah di Kuala Lumpur (Saedah Siraj dan Norlida Alias, 2005). Tujuan kajian ialah untuk
menyiasat sama ada pelaksanaan program m-pembelajaran mencapai hasrat yang ditetapkan ke atasnya dan juga menilai kekuatan dan kelemahan program. Hasil kajian mendapati pelaksanaan program m-pembelajaran telah mencapai hasarat yang ditetapkan ke atasnya.
Kajian juga mendapati program m-pembelajaran mempunyai banyak kekuatan disamping terdapat beberapa kelemahan.

Di Malaysia, perkembangan teknologi tanpa wayar kini menunjukkan perkembangan yang amat pesat sekali. Penggunaan peralatan mudah alih seperti telefon mudah alih, PDA, komputer bimbit dan lain-lain peralatan telah meningkat. Permintaan yang tinggi terhadap
telefon mudah alih ini menjadikan harganya semakin murah dan mampu dimiliki.  Berdasarkan statistik Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (Rajah 1), pelanggan telefon mudah alih telah mencecah sebanyak 30.144 juta pada tahun 2009 manakala pelanggannya telah meningkat kepada 31.456 juta pada suku tahun kedua 2010. Senario ini jelas menunjukkan peningkatan yang amat tinggi terhadap penggunaan telefon mudah alih di Malaysia (Rajah 1).

Telefon mudah  alih dipercayai sangat berguna untuk digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Malah terdapat perdebatan mengenai baik dan buruk peralatan ini sehingga kajian dan projek mengenai penggunaan telefoon mudah alih dalam m-pembelajaran turut meningkat. Ini jelas menunjukkan bahawa masyarakat telah mula menerima pandangan tentang penggunaan telefon mudah alih dalam kepentingan pendidikan. Terdapat beberapa sekolah yang telahpun mula menggunakan telefon mudah alih secara formal dalam pengajaran dan pembelajaran. Malaysia juga telah pun menjalankan kajian rintis terhadap pelaksanaannya melalui kajian “Belajar Secara Maya Guna iPhone”  (Utusan, 2009). Ini secara tidak langsung menunjukkan kebanyakan rayat Malaysia mempunyai telefon mudah alih yang membolehkan maklumat diperolehi secara tanpa wayar yang memungkinkan m-pembelajaran dilaksanakan.

Perubahan yang dibawa dalam pendidikan di Malaysia bukanlah mudah tanpa sebarang halangan dan cabaran memandangkan ia melibatkan banyak bidang termasuklah sosial, politik dan ekonomi dalam sistem pendidikan Malaysia. Walau bagaimanapun, mengikut keadaan ekonomi kini, peningkatan yang berlipat ganda telefon mudah alih di kalangan rakyat Malaysia  (Malaysian Communications and Multimedia Commision, 2010) memberikan petunjuk mengenai peluang untuk melaksanakan m-pembelajaran di Malaysia.

KELEBIHAN M-PEMBELAJARAN DAN KESANNYA TERHADAP PELAJAR

Pembelajaran secara m-pembelajaran telah terbukti keberkesanannya di negara luar dan kini telah mula perkenalkan di Malaysia di mana terdapat beberapa institusi pengajian tinggi telah mengintegrasikan teknologi ini dalam kurikulum pengajaran mereka. Perkongsian nota di antara pelajar telah dimudahkan dengan adanya alatan mudah alih seperti PDA di kalangan pelajar. Mereka tidak perlu lagi duduk di hadapan komputer peribadi untuk memuat turun nota. Ianya telah dimudahkan dengan hanya menggunakan internet yang disediakan oleh pembekal perkhidmatan telefon mudah alih yang dilanggani. Oleh yang demikian, memuat turun nota boleh dilakukan di mana sahaja dan pada bila-bila masa. Walaupun pelajar berada di dalam bas ketika pulang ke kampung atau semasa menghirup kopi di kafe-kafe yang menyediakan perkhidmatan internet tanpa wayar.

Jika sebelum ini kuiz hanya dapat dilakukan di dalam kelas sahaja, kini pensyarah boleh mengadakan kuiz untuk pelajar mereka pada bila-bila masa dengan hanya memasukkan soalan dan menetapkan masa yang perlu diambil bagi setiap kuiz yang diadakan. Hal ini dapat dilakukan melalui alatan mudah alih seperti PDA dan beberapa jenis telefon mudah alih tertentu. Pensyarah boleh tersenyum lebar kerana mereka bukan sahaja boleh mengadakan kuiz bagi pelajar mereka pada bila-bila masa malah dapat memperolehi markah secara masa nyata tanpa perlu mengira markah secara manual. Perisian-perisian untuk mengadakan kuiz ini boleh didapati dengan mudah dan boleh juga dihasilkan oleh pensyarah tersebut dengan menggunakan teknik pemprograman yang mudah.

Triantafillou, Georgiadou dan Economides (2006) melalui kajian mereka terhadap ujian yang dilakukan melalui alatan mudah alih dalam pendidikan mendapati bahawa penilaian yang dilakukan melalui ujian m-pembelajaran adalah lebih efektif dan efisyen. Ini adalah kerana ujian yang dilaksanakan secara m-pembelajaran adalah lebih menjimatkan masa daripada ujian yang dilaksanakan secara kertas dan pensel. Item-item yang dijawab oleh pelajar pula menjadikan proses pemarkahan lebih tepat dan jitu.

Hasil dapatan daripada kajian Attewell (2005) dalam merumuskan projek m-pembelajaran 2001 mencadangkan bahawa penggunaan m-pembelajaran mungkin dapat memberi kesan yang positif kepada beberapa bidang:          
1.      M-pembelajaran membantu pelajar meningkatkan kemahiran literasi dan numerik untuk 
mengenalpasti keupayaan sebenar mereka.
2.      M-pembelajaran boleh digunakan untuk menggalakkan kedua-dua pengalaman pembelajaran   bebas dan pengalaman pembelajaran perkongsian (collaborative
           learning).
3.    M-pembelajaran dapat membantu pelajar mengenalpasti perkara-perkara yang memerlukan  bantuan dan sokongan.

4.      M-pembelajaran dapat membantu dalam memperjuangkan penggunaan teknologi maklumat dan  komunikasi serta dapat membantu mengurangkan jurang di antara literasi telefon mudah alih dengan literasi teknologi maklumat.
5.      M-pembelajaran membantu pelajar menolak beberapa formaliti daripada pengalaman   
Pembelajaran.
6.      M-pembelajaran membantu pelajar dalam mengekalkan fokus pembelajaran untuk jangka masa  yang lebih panjang.
7.      M-pembelajaran membantu meningkatkan self-esteem
8.      M-pembelajaran membantu meningkatkan keyakinan diri (Attewell, 2005)

Kesan-kesan positif ini jika dapat diterapkan di dalam suasana pembelajaran di institusi pengajian tinggi di Malaysia semestinya dapat meningkatkan prestasi seseorang pelajar dalam semua aspek yang ingin dicapai. Selain itu, mereka juga dapat melihat dan menggunakan teknologi mudah alih ini dengan perspektif yang lebih luas.

Selain itu, elemen multimedia yang mampu mengintegrasikan audio dan video dapat menarik minat pelajar dalam penggunaan m-pembelajaran. Melalui pengajaran dan pembelajaran yang menggunakan audio dan video, pelajar akan menjadi lebih menumpukan perhatian, aktif, konstruktif, bersemangat dan dapat menyemarakkan peranan bekerjasama dalam suasana pemikiran kreatif dan kritis. Perkembangan seperti ini amat diperlukan dalam melahirkan graduan yang kompetitif dan berdaya saing.

Keperluan dalam persekitaran pembelajaran yang baru perlu dilaksanakan agar proses pembelajaran tidak terbatas kepada kaedah tradisional semata-mata. Melalui m-pembelajaran, kebebasan dan kawalan diberikan sepenuhnya kepada pelajar. Pelajar diberi kebebasan untuk menghantar tugasan, menjawab soalan kuiz, memuat turun nota,  berdiskusi dan melakukan aktiviti-aktiviti pembelajaran mengikut kehendak dan kesesuaian masa mereka. Kebebasan yang diberikan kepada mereka terhadap kaedah pembelajaran ini dapat menarik minat mereka dalam mendalami sesuatu pelajaran. Memandangkan setiap pelajar berbeza, ia merupakan motivasi kepada mereka untuk terus maju dan meningkatkan prestasi pelajaran mereka.

Kemudahan khidmat pesanan ringkas yang hadir bersama alatan mudah alih menjadikan sesi pengajaran dan pembelajaran lebih mudah kerana segala maklumat berkenaan temujanji bersama ahli kumpulan dan pensyarah dapat dilaksanakan secara masa nyata. Kemudahan ini dapat menjimatkan masa serta memudahkan seseorang pelajar dan pensyarah menetapkan jadual harian mereka tanpa terikat pada masa-masa tertentu sahaja.

Disamping faktor yang dinyatakan di atas, m-Pembelajaran mepunyai sifat yang unik yang menyebabkan ia semakin diperkatakan untuk menyampaikan pengajaran dan pembelajaran di sekolah atau universiti. M-Pembelajaran dapat mebekalkan maklumat terbaru pada bila-bila masa. M-pembelajaran dapat membenarkan pelajar mengikut pembelajaran di mana-mana sahaja berdasarkan keupayaan masing-masing serta mengikut kesesuaian masa sendiri. Ini bermaksud, seseorang dapat belajar secara fleksibel. Sifat demikian akan membantu masyaakat menjayakan program pembelajaran sepanjang hayat.

Selain itu, pelajar dapat menjimatkan masa untuk belajar. Kebanyakan m-pembelajaran mengandungi latihan yang membenarkan pelajar mencabar subjek tersebut dan memintas bahagian maklumat yang telah diketahui. Hal ini menunjukkan bahawa pelajar tetap mencapai objektif pengajaran melalui proses pembelajaran yang berlainan. Dalam pembelajaran tradisional, pelajar yang mempunyai tahap pengetahuan yang berbeza terpaksa menerima pengajaran yang sama.

Seseorang pelajar juga dapat meningkatkan keberkesanan pembelajaran melalui m-pembelajaran. Pelajar dapat mencapai maklumat yang meluas apabila perlu. Maklumat dapat dikongsi antara individu dengan pakar dalam bidang tertentu yang dikenali melalui e-mel, chat-room atau papan bulletin. Masa untuk proses pembelajaran secara langsung dapat disingkatkan. Di samping itu juga, pembelajaran didapati dapat meningkatkan motivasi pelajar. Dalam kertas kerja yang dijalankan oleh (Kamal & Tasir, 2008) menunjukkan pelajar mempunyai motivasi untuk belajar apabila berhadapan dengan m-pembelajaran.


                                            KELEMAHAN M-PEMBELAJARAN           

Terdapat beberapa kelemahan dalam  m-pembelajaran yang dapat dikesan antaranya ialah saiz skrin peralatan mobile seperti PDA dan telefon bimbit yang agak kecil. Talian internet yang tidak stabil juga merupakan satu lagi kelemahan dalam pelaksanaan m-pembelajaran.  Masalah saiz skrin sememangnya menjadi satu isu dalam m-pembelajaran. Skrin yang kecil seperti di telefon bimbit menyukarkan sedikit pelajar untuk membaca dan menghadkan bilangan teks yang dipaparkan (Zhang, Wang, Rao, Yang, Li, & Lu, 2006).
Selain daripada saiz skrin yang terhad, peralatan mobile juga menghadapi masalah lain seperti kaedah memasukkan input yang lemah dan hayat bateri  yang terhad (Parsons, Ryu, & Cranshaw, 2007). Kelemahan yang ketara adalah berkaitan dengan kesukaran dalam teknologi dan pengaksesan, maklumat yang melebihi beban, kualiti maklumat yang berubah, kehendak masa dan kekurangan kemahiran dan kesukaran dalam mengendalikan masalah-masalah teknikal seperti masalah sambungan internet, masalah teknikal peralatan mudah alih dan masalah virus.

Terdapat juga beberapa kelemahan di dalam m-pembelajaran ini kerana sebagai manusia kita
pasti mempunyai kekurangan yang tidak dapat  dielakkan. Antara kelemahan-kelemahan yang telah dikenalpasti ialah m-pembelajaran ini sukar dikendalikan kerana pelajar kurang pengetahuan dalam web portal yang menggunakan sistem MOODLE (singkatan untuk  Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment atau dalam bahasa Malaysia ialah Modular Berorientasikan Objek Persekitaran Pembelajaran Dinamik). Selain dari itu talian internet yang sibuk turut menjadi penyumbang kepada proses m-pembelajaran ini menjadi lambat dan membataskan penggunaannya.


CABARAN DAN HALANGAN DALAM M-PEMBELAJARAN DI MALAYSIA

Peredaran masa menyebabkan terdapat lambakan jenis, fungsi dan kecanggihan alatan mudah alih yang berada di pasaran hari ini. Di Malaysia, komputer riba dilihat sebagai alatan yang dominan jika dibandingkan dengan palm talk kerana fungsinya yang lebih besar dalam kehidupan seseorang pelajar. Namun begitu, penggunaan palm talk di negara-negara maju seperti Amerika Syarikat dan Britain dilihat lebih meluas kerana saiz dan keupayaan yang telah diintegrasikan secara praktikal telah menarik minat ramai penggunanya.

Sebenarnya penggunaan palm talk dan telefon mudah alih juga dapat menyamai kebanyakan fungsi komputer riba. Misalnya, daripada palm talk dan telefon mudah alih, kita sebenarnya boleh mengambil nota daripada komputer pelayan pensyarah, membuat diskusi berkumpulan, menghantar tugasan dan sebagainya. Pandangan pelajar tempatan dilihat dapat berubah jika ada di antara ahli akademik mahu menjadi pelopor bagi teknologi m-pembelajaran ini.

Melalui satu kertas kajian yang dilaksanakan oleh Singh dan Zaitun (2006) beberapa masalah telah dikenalpasti dalam mengintegrasikan alatan mudah alih dengan senario pendidikan di Malaysia, antaranya:
1. Terdapat had kapasiti simpanan bagi palm talk dan telefon mudah alih
2. Jalur lebar mungkin berkurangan apabila jumlah pengguna bertambah
3. PDA dan telefon mudah alih adalah tidak lasak berbanding dengan komputer peribadi
4. Bateri perlu dicaj selalu dan jika tidak dilakukan dengan cara yang betul, data mungkin  
    akan hilang (Singh dan Zaitun, 2006).

Pendedahan yang terhad kepada teknologi mudah alih juga dilihat menjadi salah satu faktor kepada permasalahan dalam perkembangan kaedah m-pembelajaran. Hasil daripada tinjauan, beberapa kursus yang ditawarkan di institut pengajian tinggi Malaysia langsung tidak menawarkan mata pelajaran yang berkaitan dengan teknologi ini. Ini mengurangkan peluang pelajar untuk memahami kuasa teknologi dan kaedah m-pembelajaran. Pendedahan awal khususnya kepada pelajar tahun pertama di universiti amat penting bagi memastikan pelajar dapat memahami dan seterusnya mengadaptasi kaedah pembelajaran m-pembelajaran. Peranan ahli akademik juga dilihat amat penting dalam perkembangan m-pembelajaran. Ahli akademik seharusnya diperkenalkan kepada m-pembelajaran terlebih dahulu sebelum kaedah
ini diperkenalkan kepada pelajar. Penguasaan yang lemah dalam m-pembelajaran mampu menjadi punca kepada ketidakberkesanan m-pembelajaran secara keseluruhan. Penerimaan secara meluas oleh semua ahli akademik di institusi pengajian tinggi amat perlu untuk memastikan keseluruhan proses m-pembelajaran dapat direalisasikan.

Selain daripada itu, alatan mudah alih seperti PDA dan palm talk merupakan alatan yang agak sukar diperoleh oleh pelajar kerana faktor harga yang agak tinggi berbanding telefon mudah alih biasa yang tidak menyokong kemudahan m-pembelajaran. Di negara-negara Eropah alatan seperti ini adalah jauh lebih murah berbanding di Malaysia. Faktor ini menyebabkan peratus kejayaan m-pembelajaran di Eropah adalah lebih tinggi berbanding di Malaysia. Kebanyakkan institusi pengajian tinggi di Malaysia yang telah menggunakan teknologi m-pembelajaran mampu melaksanakan kaedah pembelajaran ini kepada pelajar yang mengambil kursus jarak jauh. Ini adalah kerana mereka yang mengambil kursus jarak jauh lazimnya telah bekerja dan mampu memiliki alatan mudah alih sekaligus dapat menjayakan perlaksanaan pembelajaran melalui m-pembelajaran.
Had skrin yang terhad dan kecil merupakan penyumbang kepada masalah untuk memaparkan jumlah dan jenis maklumat (Singh & Zaitun, 2006). Tidak semua maklumat berkaitan dapat diberikan dalam skrin yang sama contohnya jika nota yang ingin disampaikan adalah dalam saiz yang besar ia mungkin tidak dapat menyokong skrin yang bersaiz kecil maka pengguna terpaksa melihatnya dalam antaramuka yang lebih banyak serta skrin yang berbeza.


M-PEMBELAJARAN: ISU DAN CABARAN

Pendidikan berteraskan m-pembelajaran sememangnya sesuai untuk dilaksanakan di Malaysia. Paradigma kita berkenaan teknologi yang baru ini perlulah diubah supaya ianya dapat direalisasikan. Kemudahan kaedah pendidikan yang serba moden dan mudah alih ini perlulah diuji secara kolektif untuk memastikan pelajar kita khususnya di peringkat pengajian tinggi dapat merasai keseronokan pembelajaran di mana-mana sahaja tanpa dibatasi had, tempat dan waktu. Pendedahan yang terhad kepada teknologi mudah alih perlulah ditamatkan dengan mengadakan kelas khusus berkenaan teknologi ini. Oleh itu peluang pelajar untuk memahami kuasa teknologi dapat dipertingkatkan. Pendedahan awal khususnya kepada pelajar tahun pertama di universiti amat penting bagi memastikan pelajar dapat memahami
dan seterusnya mengadaptasi kaedah pembelajaran m-pembelajaran di sepanjang pengajian mereka.

Tidak dinafikan banyak masalah akan timbul khususnya untuk mengintegrasikan m-pembelajaran dalam persekitaran pembelajaran semasa di institusi pengajian tinggi. Namun sekiranya dibei perhatian yang serius, masalah yang timbul dapat diatasi dengan mudah. Peranan semua pihak khususnya pensyarah dan pelajar perlu diambil kira sepenuhnya agar masalah yang timbul dapat diatasi. Lazimnya, untuk memulakan penggunaan pembelajaran secara elektronik, terdapat pelbagai masalah yang perlu ditempuhi dan diatasi sebelum ianya seratus peratus berjaya dilaksanakan. Begitulah juga halnya dalam merealisasikan penggunaan m-pembelajaran kerana di mana ada kemahuan di situ ada jalan.

Faedah-faedah yang dapat diperolehi dengan penggunaan m-pembelajaran boleh  dijadikan motivasi dalam menjayakan kaedah pengajaran terbaru ini. Kesannya kepada masa depan pelajar adalah terbukti di luar negara dan itulah kunci kejayaan yang perlu diambil kira untuk merealisasikan kaedah pengajaran dan pembelajaran m-pembelajaran. Di Malaysia, kita harus merebut peluang yang terdapat dalam m-pembelajaran untuk melahirkan pelajar yang berdaya saing dan dapat menguasai kemahiran generik yang seharusnya  ada dalam diri setiap graduan universiti dan kolej di Malaysia.

Kajian yang meluas boleh diadakan khususnya dalam mengatasi masalah yang telah dikenalpasti serta menambah baik peluang sedia ada bagi memantapkan m-pembelajaran di Malaysia. Persekitaran pendidikan di Malaysia mungkin berbeza berbanding negara luar, untuk itu kajian persekitaran dan budaya pembelajaran boleh dilaksanakan untuk merealisasikan kemantapan m-pembelajaran. Kajian yang meluas dalam bidang ini sudah pasti dapat membangunkan sektor pendidikan secara keseluruhan khususnya di    institusi pengajian tinggi.

Dari sudut yang lain pula dapatan kajian dapat memberi implikasi kepada beberapa pihak seperti Kementerian Pelajaran Malaysia,  pihak sekolah, guru, ibu bapa dan pelajar.             Dapatan kajian akan dapat membantu Kementerian Pelajaran Malaysia dan Pusat Perkembangan Kurikulum melaksanakan kurikulum M-Pembelajaran seiring dengan perkembangan era digital pada masa kini. Ianya juga seiring dengan hasrat Kementerian Pelajaran Malaysia menjadikan pendidikan di Malaysia untuk melahirkan insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi dan rohani; meningkatkan kreativiti dan inovasi di kalangan pelajar; meningkatkan budaya ilmu; membudayakan sains dan teknologi; membudayakan pembelajaran sepanjang hayat; menyediakan sistem pendidikan yang lebih cekap dan berkesan, dan bertaraf dunia; menjadikan Malaysia sebagai pusat kecemerlangan pendidikan serta meningkatkan martabat pendidikan Malaysia pada peringkat antarabangsa (Kementerian Pelajaran Malaysia, 2001).

Objektif Kurikulum M-Pembelajaran yang terhasil dalam kajian adalah relevan dengan kurikulum yang dibina. Dalam menentukan objektif kurikulum M-Pembelajaran tercapai, langkah-langkah dalam pelaksanaan kurikulum perlu diberi perhatian oleh semua pihak bermula dari Kementerian Pelajaran hinggalah kepada guru-guru sendiri. Kejayaan dan kegagalan pelaksanaan akan menentukan objektif yang dirancang tercapai atau tidak. Guru-guru sebagai pelaksana perlu diberi kefahaman yang jelas dan mendalam tentang kurikulum ini. Ia boleh disampaikan dalam bentuk kursus dan juga bahan bercetak seperti risalah atau buku. Disamping itu media elektronik dan media cetak juga boleh memainkan peranan memberi penjelasan dan penerangan kepada masyarakat. 

Perlaksanaan Kurikulum M-Pembelajaran akan melibatkan implikasi kewangan kerajaan. Menurut Traxler (2004) kos yang perlu dipertimbangkan dalam membangunkan M-Pembelajaran ialah; 1) Kos pembangunan isi kandungan; 2) Kos pengajaran; 3) Kos pembangunan perisian; 4) Kos perkakasan; dan 5) kos penggunaan; seperti caj telefon. Sementara Naismith, Lonsdale,  Vavoula, & Sharples, (2004) mengemukakan beberapa cadangan yang perlu diberikan perhatian dalam membangunkan M-Pembelajaran iaitu: 1) Mengenalpasti kos untuk model insfrastruktur, teknologi dan perkhidmatan. Bajet perlu disediakan  untuk membeli peralatan mudah alih, perkakasan rangkaian, kos sokongan teknikal dan beberapa kos tersembunyi; 2) Mengkaji keperluan semua yang terlibat dalam teknologi (pelajar, guru dan pereka bentuk isi kandungan) untuk memastikan ia berguna dan dapat diterima; dan (3) Mengenal pasti kelebihan dan kekurangan sesuatu teknologi supaya ia bersesuaian dengan tujuan pembelajaran.

Oleh yang demikian bagi menampung kos yang terbabit dengan pelaksanaan Kurikulum M-Pembelajaran, pihak kementerian pelajaran perlu menyediakan bajet kewangan yang mencukupi. Kementerian pelajaran boleh menggunakan kemudahan dan perkhidmatan sedia ada bagi mengurangkan kos. Perkakasan dan peralatan seperti komputer riba, makmal komputer, server, access point (AP) dan perkhidmatan Internet telah sedia ada hampir diseluruh sekolah di Malaysia. Sehingga berakhir RMK-8, 97 peratus sekolah telah dirangkaikan dengan akses Internet jalur lebar. Bakinya adalah sekolah- sekolah yang tidak mempunyai bekalan elektrik 24 jam. Kementerian pelajaran telah membangunkan 4,500 buah makmal komputer dan membekalkan 99,000 unit komputer ke sekolah-sekolah. Sehingga Disember tahun 2006, sudah ada 5,266 buah makmal. Bagi sekolah kurang murid (SKM), Kementerian Pelajaran Malaysia akan mengadakan bilik komputer dan di sekolah-sekolah yang tidak mempunyai ruang atau di pedalaman akan diperkenalkan konsep kabin. Di samping itu sebanyak 1,584 pusat akses diadakan di sekolah-sekolah dan melalui pusat ini sebanyak 15,840 unit komputer dibekalkan ke sekolah-sekolah yang terlibat (Utusan Malaysia, 2007, April 4). 

Dengan perkakasan yang sedia ada di sekolah kos menyediakan perkakasan dalam melaksanakan Kurikulum M-Pembelajaran di sekolah tidak begitu tinggi kerana perkakasan yang sedia ada boleh digunakan. Walau bagaimanapun perkakasan yang sedia ada perlu ditambah. Misalnya menambah bilangan access point, membekalkan komputer tablet, telefon bimbit, PDA dan menyediakan perkhidmatan khas SMS untuk tujuan pendidikan.

Pelaksanaan Kurikulum M-Pembelajaran akan lebih banyak menumpukan  kepada penggunaan perkhidmatan elektronik yang mempunyai perkaitan dengan talian Internet seperti laman Web, blog, e-mel dan sebagainya. Maka setiap sekolah perlu 290 mempunyai talian Internet yang lebih stabil dan berkelajuan tinggi. Ini untuk mengelakkan kesesakan talian apabila ramai pelajar menggunakannya.

Pelaksanaan Kurikulum M-Pembelajaran bermula dengan pelajar tingkatan 1 kerana merupakan saat yang sesuai kerana mereka baru memulakan pembelajaran di sekolah menengah. Pendedahan mulai dari peringkat awal akan memudahkan mereka meneruskan pembelajaran dengan lebih mudah pada tahun-tahun berikutnya. 

Tahun untuk melaksanakan Kurikulum M-Pembelajaran banyak tertakluk kepada keputusan kementerian pelajaran sendiri. Dapatan kajian ini menunjukkan pakar telah mencadangkan Kurikulum M-Pembelajaran boleh dilaksanakan mulai tahun 2010. Kementerian boleh melaksanakan kurikulum ini dalam tiga Fasa. Fasa 1 ialah persediaan awal. Fasa 2 pelaksanaan Kurikulum dan Fasa 3 peringkat penilaian. Fasa 1 dicadangkan mulai tahun 2010 -2011. Antara persediaan awal yang dicadangkan ialah mengadakan kajian rintis pelaksanaan Kurikulum M-Pembelajaran  ini di beberapa buah sekolah di Malaysia. Persediaan bajet untuk pembekalan perkakasan ke sekolah seperti komputer riba, PDA, Access Point juga perlu dibuat. Disamping itu latihan kemahiran kepada guru-guru untuk melaksanakan kurikulum ini juga boleh dilaksanakan. Hasil analisis kajian rintis boleh digunakan untuk memperbaiki kelemahan dan masalah yang timbul dalam pelaksanaan kurikulum ini.

Fasa yang kedua ialah pelaksanaan Kurikulum M-Pembelajaran ini kepada semua sekolah-sekolah di Malaysia. Fasa ini boleh dimulakan mulai tahun 2012 hingga 2017. Fasa ketiga ialah peringkat penilaian semula terhadap kkurikulum M-Pembelajaran bagi melihat kelemahan, kekuatan dan masalah yang timbul. Sebarang kelemahan perlu dibaiki dan sebarang masalah yang timbul perlu diselesaikan. Walau bagaimanapun peringkat menilai ini tidak semestinya hanya dilaksanakan dalam fasa tiga. Semasa Fasa dua lagi sebarang masalah dan kelemahan yang timbul perlulah diselesaikan. 
Pelaksanaan Kurikulum M-Pembelajaran secara intergrasi dengan KBSM tidak menimbulkan banyak masalah. Ia tidak merubah sepenuhnya KBSM. Perubahan hanya minimum kepada aspek-aspek tertentu sahaja. Misalnya seperti penggunaan peralatan seperti Komputer riba, PDA, telefon bimbit dan komputer tablet. Begitu juga kaedah penyampaian pengajaran berubah dari kaedah lama kepada kaedah baru yang lebih berorientasikan teknologi. Peranan guru juga berubah seperti yang di katakan oleh Marsh & Willis (1995) : 
           “Under the impact of the new technologies, therefore, teachers are less likely in the future to be seen as dispenders of information and more likely to become resources who aid
students in identifying problems and in locating, analyzing and applying information” 
               pg 363.

Perlaksanaan kurikulum M-Pembelajaran tidak melibatkan perubahan mata pelajaran dan isi kandungan pelajaran. Ianya dijalankan secara intergrasi dengan KBSM. Matapelajaran Teknologi Maklumat yang diajar kepada pelajar-pelajar tingkatan empat dan lima pada masa kini patut diperluaskan kepada pelajar-pelajar tingkatan satu hingga tiga.
Pelbagai komponen yang diterapkan dalam kurikulum ini akan dapat melahirkan pelajar yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek (Kementerian Pelajaran Malaysia, 2001). Ini sejajar dengan hasrat kerajaan untuk melahirkan modal insan yang berkualiti. Pelajar akan memiliki pelbagai kemahiran seperti kemahiran mencari maklumat, memperoleh kemahiran yang bersesuaian dengan kehendak pasaran kerja, kemahiran mengurus pembelajaran, kemahiran menyelesaikan masalah, kemahiran mengendalikan peralatan teknologi dan kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis (Saedah Siraj & Faridah Abdullah, 2005).

Pelaksanaan kurikulum ini memerlukan kepada peningkatan kemahiran guru. Guru perlu melakukan perubahan pada diri mereka dengan mempertingkatkan kemahiran dalam bidang ICT. Guru perlu mengambil inisiatif mengubah paradigma dan mengubah  cara berfikir mereka supaya tidak terus berada pada takuk lama. Pihak kementerian pelajaran juga perlu menjalankan lebih banyak kursus yang berkaitan mengintergrasikan penggunaan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran. Pihak kementerian juga perlu menyediakan lebih banyak peruntukan untuk melatih guru-guru kemahiran ICT. Penyediaan perkakasan yang canggih sahaja tanpa latihan yang diberikan akan menyebabkan pembaziran berlaku, iaitu perkakasan yang dibekalkan tidak digunakan secara maksimum.
Pihak sekolah juga boleh mengambil inisiatif dengan melaksanakan kursus ICT di sekolah masing-masing. Tenaga pengajar boleh diambil dalam kalangan guru-guru sekolah tersebut yang mempunyai kemahiran ICT. Kaedah ini lebih praktikal kerana kursus boleh dilaksanakan mengikut kesesuaian masa  sekolah tersebut. Ia boleh dilaksanakan pada sebelah petang selepas waktu persekolahan atau pada hari Sabtu.

Bentuk ujian dan peperiksaan dalam Kurikulum M-Pembelajaran akan mengalami perubahan. Perubahan-perubahan ini memerlukan persediaan semua pihak, sama ada pihak kementerian pelajaran hinggalah pihak sekolah.  

Penggunaan teknologi seperti dalam kurikulum M-Pembelajaran akan memberi beberapa implikasi ke atas pelaksanaan penilaian.  Antara implikasi yang dijangkakan ialah penyemakan dilakukan melalui sistem komputer, masa peperiksaan akan lebih fleksibel, peperiksaan boleh dilakukan di mana-mana sahaja, soalan dapat diedarkan kepada setiap pelajar dengan cepat, penilaian dapat dilakukan dalam talian dan peperiksaan ditadbir oleh pihak sekolah (Saedah Siraj & Faridah Abdullah, 2005). Ini akan mengurangkan beban kerja guru, menjimatkan masa dan kos serta mengurangkan kesilapan kecil.    

Begitu juga dari segi format penilaian  akan mengalami sedikit perubahan. Menurut Saedah Siraj & Faridah Abdullah (2005) format penilaian akan lebih berbentuk penyelidikan, pentaksiran yang lebih fleksible, pentaksiran yang lebih adil kepada semua pelajar, penilaian berbentuk rujukan kriteria, membantu meningkatkan prestasi pelajar, pentaksiran memerlukan pengelibatan aktif pelajar, pentaksiran aspek afektif diabaikan, pelajar yang tidak menguasai kemahiran asas akan tercicir dan pentaksiran berbentuk penguasaan kendiri.


IMPLIKASI  KEPADA DUNIA PENDIDIKAN SECARA KESELURUHAN

 Dalam era mobiliti pada masa kini, peluang terbuka luas untuk mereka bentuk pembelajaran yang berbeza, mencipta komuniti pembelajaran yang luas, menghubungkan manusia dalam dunia nyata dan maya, menyediakan kepakaran atas permintaan dan menyokong pembelajaran sepanjang hayat (Sharples, 2006). M-Pembelajaran dilihat sebagai alat perantara dalam proses pembelajaran. M-Pembelajaran tidak boleh terasing dan patut dikaitkan dengan alat pembelajaran lain yang telah sedia diguna oleh guru dan pelajar (Winters, 2006). 

Kebanyakan pelajar pada masa kini mempunyai peralatan mudah alih seperti telefon bimbit, alat pemain media mudah alih,  dan alat mainan bimbit. Mereka juga sering melayari Internet sama ada di sekolah, rumah, kafe siber atau di mana-mana sahaja tempat yang mempunyai akses Internet. Mereka melakukan aktiviti pembelajaran menerusi Internet browsing, Web searching, mesej, forum, chat dan komuniti dalam talian (Sharples, 2006). Ini adalah sebahagian daripada pendidikan secara tidak formal di luar bilik darjah. Malangnya pada hari ini sekolah dan kolej tidak mengiktiraf rangkaian interaksi tidak formal ini sebagai pembelajaran yang sah dan mereka melarang pelajar membawa telefon bimbit dan komputer riba ke dalam bilik darjah. Keadaan mewujudkan ketegangan yang boleh membawa konflik dalam kalangan golongan pelajar. Ini boleh berlaku apabila pelajar mempunyai komputer yang lebih canggih berbanding yang boleh disediakan oleh sekolah dan apabila mereka melihat pembelajaran di bilik darjah sebagai gangguan kepada aktiviti tidak formal mereka yang pelbagai serta sekolah tidak berupaya menyesuaikan diri dengan perubahan dunia mobiliti dan rangkaian interaksi (Sharples, 2006).

Ini kerana  mobile learning is not just about learning using portable devices, but learning across context (Walker, 2006). M-Pembelajaran membolehkan pelajar membina pengetahuan dalam kontek yang berbeza, membolehkan  pelajar membina kefahaman mereka, mengubah aktiviti dan corak pembelajaran serta belajar tanpa had ruang dan masa (Sharples, 2006)

  
KESIMPULAN
M-pembelajaran telah mula memainkan peranan penting di dalam pembelajaran. Kewujudan teknologi mudah alih tanpa waya rtelah menjadikan ianya satu realitI. Kebebasan pelajar belajar dan memperoleh maklumat menjadikan m-pembelajaran sangat digemari. Dengan kecanggihan teknologi serta kemampuan memiliki peranti mudah alih, m-pembelajaran bukanlah sesuatu yang sukar untuk dilaksanakan di Malaysia. Justeru itu, ia menunjukkan bahawa m-pembelajaran sememangnya sesuai untuk dilaksanakan di Malaysia sekaligus merebut peluang yang ada bagi melahirkan pelajar yang berdaya saing dan dapat menguasai kemahiran enrik yang seharusnya ada dalam diri setiap pelajar seawal peringkat sekolah lagi

Faedah-faedah yang dapat diperolehi dengan penggunaan m-pembelajaran boleh dijadikan motivasi dalam menjayakan kaedah pengajaran terbaru ini. Kesannya kepada masa depan pelajar adalah terbukti di luar negara dan itulah kunci kejayaan yang perlu diambil kira untuk merealisasikan kaedah pengajaran dan pembelajaran m-pembelajaran. Di Malaysia, kita harus merebut peluang yang terdapat dalam m-pembelajaran untuk melahirkan pelajar yang berdaya saing dan dapat menguasai kemahiran umum yang seharusnya ada dalam diri setiap pelajar.


RUJUKAN

Ahmad Sobri Shuaib (2009). Rekabentuk Kurikulum M-Pembelajaran Sekolah Menengah. (Thesis, PHD). Fakulti Pendidikan, Universiti Malaya. Dimuat turun pada November 13 dan 27, 2012 daripada http://www.dspace.fsktm.um.edu.my/xmlui/handle/1812/419.pdf

Rossyahida binti Abd Rahman, dan Mohamad Hisyam bin Mohd Hashim(2011),
M-Pembelajaran dalam Pendidikan Teknik dan Vokasional (PTV) di Malaysia. In: Persidangan Kebangsaan Penyelidikan dan Inovasi Dalam Pendidikan dan Latihan Teknik dan Vokasional CIE-TVT 2011, 16-17 November 2011, Pulau Pinang. Dimuat turun pada November 25, 2012 daripada http://www.eprints.uithm.edu.my/2566.pdf

Syed Ardi Bin Syed Yahya Kamal,Zaidatun Tasir (2008). Pembelajaran Masa Depan – Mobile Learning (M-Learning) Di Malaysia. Unuversiti Teknologi Malaysia. Dimuat turun pada November 10, 2012 daripada http://www.eprints.utm.my/7989/1/EDUPRES_(F3)_9.pdf 

Zahiah Binti Kassim & Abdul Razaq Bin Ahmad
E-Pembelajaran: Evolusi Internet Dalam Pembelajaran  Sepanjang  Hayat,
Universiti Kebangsaan Malaysia. Dimuat turun pada November 24, 2012 daripada http://www. library.oum.edu.my/.../file.../epembelajaran.pdf 

Zaleha binti Ismail & Raja Norhapizah Binti Raja Mansor (2010), Pembangunan Bahan E-Pembelajaran Berasaskan Sistem Pengurusan Kursus: Cell Structure And Cell Organisation,Chemical Composition Of The Cell Dan Dynamic Ecosystem. Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia. Dimuat turun pada November 24, 2012 daripada  http://eprints.utm.my/10975/1/Pembangunan_Bahan_E.pdf