Selasa, Julai 22, 2014

Pengenalan Sirah Nabawiah.

DEFINISI SIRAH
Perkataan Fiqh berasal daripada perkataan bahasa Arab daripada akar perkataan ‘faquha-yafqahu-fiqhan’ yang bererti faham. Perkataan sirah pula berasal daripada perkataan bahasa Arab daripada akar perkataan ‘sara’, ‘sair’, dan ‘sirah’ yang bererti perjalanan, kebiasaan, jalan atau tingkah laku. Iaitu keadaan atau perjalanan Nabi Muhammad (s.a.w.),sebelum dan sesudah Bi‘thah. Fiqh al-Sirah membawa makna memahami secara terperinci dan teliti mengenai sejarah hidup Baginda dari pelbagai perspektif, sama ada yang tersurat mahu pun yang tersirat. Penggabungan dua istilah fiqh al-sirah adalah untuk menunjukkan bahawa ilmu ini adalah ilmu yang memahami sirah rasul  dari sudut pengajaran dan rahsia.
Nama-nama lain bagi ilmu sirah sebelum perkataan sirah digunakan ialah al-Maghazi kerana kisah- kisah berkaitan peperangan yang banyak mengingatkan orang kepada perjuangannya, serta perkataan al-Tarikh(sejarah) tetapi ia adalah umum dan kadang-kadang tidak mempunyai fakta yang tepat.

TUJUAN FIQH SIRAH:
1. Memahami peribadi Nabi Muhammad SAW menerusi penghidupan dan suasana hidup baginda sendiri. Ini adalah untuk menentukan Nabi Muhammad SAW itu bukan sebagai manusia pintar tetapi Ianya adalah pesuruh Allah SWT yang menerima Wahyu dan taufiq dariNya.

2. Supaya manusia seluruhnya dapat meniru dan mengikut suatu contoh yang unggul dalam segenap lapangan hidup yang harmoni, dari itu juga dapat dijadikan sebagai dasar dasar hidupnya. Andaikata manusia ingin mencari suatu contoh terbaik bersifat universal, mereka akan dapat semuanya di dalam kehidupan Nabi Muhammad SallaLlahu ‘alai hi Wasallam, maka tidák hairanlah mengapa Allah menjadikan Nabi Muhammad SAW itu sebagai contoh kepada umat manusia. Untuk demikian maka Allah telah pun menegaskan dalam Kitab SuciNya yang bermaksud;
Sesungguhnya pada (diri) Rasulullah itu menjadi contoh yang paling baik untuk (menjadi ikutan) kamu. (Al-Ahzab 33 : 21)

3. Semoga kupasan tentang kehidupan Nabi Muhammad SAW boleh menolong manusia memahami dan mengecapi isi kandungan Al-Qur’an lantaran banyaknya ayat-ayat Al-Qur’an
yang dihurai dan ditafsirkan oleh kejadian dan peristiwa-peristiwa sejarah hidup Nabi Muhammad SAW.

4. Agar setiap Muslim dapat mengumpulkan seberapa banyak yang boleh perbendaharaan kebudayaan dan pengetahuan Islam yang sebenar samada pengetahuan bersangkutan dengan ‘aqidah kepercayaan, hukum hakam’ dalam Islam atau tatasusilanya. Lebih tegas lagi penghidupan RasuluLlah SAW adalah satu gambaran dengan dimensinya yang jelas bagi prinsip-prinsip dan hukum-hukum Islam.

5. Membolehkan para pendidik penda’wah Islam mencontohi dan mengajar, mengikut sistem pendidikan dan pengajaran yang sihat kerana Muhammad SAW sendiri adalah sebagai pendidik, penasihat, guru dan pertunjuk yang utama, tidak pernah membuang masa begitu sahaja malah
sentiasa mencari dan menyiasat jalan jalan dan sistem—sistem pengajaran yang terbaik semasa baginda SAW berda’wah.

SUMBER SIRAH
Menurut Mustafa as-Sibaie hanya terdapat empat sumber rujukan utama Sirah Nabi s.a.w yang diperakui:

1.      Al-Quran al-Karim
Al-Quran merupakan sumber rujukan asasi yang kita cedok daripadanya Sirah Nabi s.a.w.
Al-Quran al-Karim telah menyingkap kehidupan Nabi s.a.w. semasa kecil melalui firman Allah SWT yang bermaksud:
Bukankah Dia mendapati engkau yatim piatu lalu Dia memberikan perlindungan? Dan didapatiNya engkau mencari-cari (jalan yang benar), lalu Dia memberikan hidayah petunjuk (dengan wahyu - Al-Quran)? (Ad-Dhuha: 6-7)
Al-Quran juga memaparkan akhlak Baginda yang mulia dan terpuji:
Dan bahawa sesungguhnya engkau mempunyai akhlak yang amat mulia. (Al-Qalam: 4).
Al-Quran turut membicarakan tentang keperitan dan sikap degil yang dihadapi oleh Baginda s.a.w. di jalan dakwah. Al-Quran juga menyebut tentang beberapa gelaran yang diberikan oleh orang musyrik kepada Baginda demi menyekat agama Allah ‘Azza wa Jalla daripada tersebar, seperti ahli sihir dan orang gila. Selain itu, al-Quran juga memaparkan hijrah Rasul s.a.w., serta membentangkan pertempuran-pertempuran penting yang Baginda lalui selepas Hijrah. Antaranya Perang Badar, Uhud, Ahzab, Perdamaian Hudaibiyah, Pembukaan Makkah dan Perang Hunain. Al-Quran juga memperkatakan tentang sesetengah mukjizat Baginda seperti mukjizat Isra' dan Mi'raj.

Ringkasnya al-Quran telah membicarakan banyak peristiwa dalam Sirah Rasul s.a.w.. Oleh kerana al-Quran merupakan kitab paling dipercayai di atas muka bumi dan terbukti kebenaran secara mutawatir, seorang manusia yang berakal tidak sepatutnya terfikir untuk meragui nas-nas dan kekukuhan fakta sejarahnya. Oleh itu, peristiwa-peristiwa sirah yang didedahkan oleh al-Quran ini secara mutlak dianggap sebagai sumber sirah paling sahih.

Namun dapat diperhatikan bahawa al-Quran tidak menyingkap peristiwa sirah secara terperinci, tetapi sekadar menyentuhnya secara ringkas. Dalam membicarakan sesuatu purtempuran perang, al-Quran tidak menyatakan sebab-sebab berlaku peperangan tersebut, bilangan orang Islam dan orang musyrik yang terlibat, mahupun bilangan tentera yang terbunuh atau ditawan di kalangan orang musyrik. Ia sekadar membincangkan pengajaran perang dan pedoman yang boleh diambil. Demikianlah sikap al-Quran dalam setiap kisah berkenaan para nabi dan umat terdahulu. Oleh itu kita tidak boleh berpada dengan hanya bergantung kepada nas-nas al-Quran yang berkaitan dengan Sirah Nabi s.a.w. untuk  mendapatkan  gambaran kehidupan Rasul s.a.w. yang lengkap.

Manakala Said Ramadan al-Buti pula menyatakan ianya (al-Quran) merupakan sumber utama untuk memahami garis-garis kasar penghidupan Muhammad saw. Pendedahan sejarah hidup Rasulullah dalam al-Qur’an melalui salah satu aliran berikut:

a. Memaparkan beberapa bahagian dari penghidupan baginda, seperti ayat-ayat yang diturunkan mengenai peperangan Badar, Uhud, al Khandaq atau al Ahzab juga seperti kisah perkahwinannya dengan Zainab binti Jahsy.
b. Mengulas pertempuran-pertempuran dan kejadian-kejadian ini adalah untuk memberi penjelasan selanjutnya kepada apa yang dimusykilkan atau untuk menerangkan beberapa kesamaran tentang pertempuran dan peristiwa-peristiwa atau untuk menarik perhatian umat Is1am terhadap sesuatu iktibar. Sebenarnya segala-galanya ini mempunyai makna dan hubungkait yang amat rapat dan mesra dengan sejarah dan riwayat hidup Rasulullah saw. Kesemuanya ini menampakkan kepada kita sebahagian besar danpada aspek-aspek penghidupan Rasulullah saw dan hal ehwal yang bersangkutan dengannya.

Sebenarnya pendedahan Al-Qur’an Al-Karim tentang segala-galanya ini adalah terlalu ringkas dan padat, meskipun cara dan aliran pendedahan tadi kadang kalanya berlainan di antara satu sama lain namun begitu kesemuanya ini tetap memaparkan cebisan-cebisan dan penerangan secara ringkas terhadap pertempuran dan kejadian yang bersejarah. Memang ini adalah jalan dan aliran Al-Qur’an Al-Karim di dalam menceritakan perihal-perihal para Anbiya’ yang terdahulu dan umat manusia di zaman silam.
  
2.      Sunnah yang Sahih
Sunnah Nabi s.a.w. yang sahih terkandung dalam kitab karangan para imam hadis yang diakui kejujuran mereka lagi dipercayai di dunia Islam. Kitab-kitab itu ialah: Kitab Sunan Sittah (enam buah kitab hadis): Iaitu kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan an-Nasaie, Sunan at-Tirmizi dan Sunan Ibnu Majah. Begitu juga kitab al-Muwatto' karangan Imam Malik dan Musnad Imam Ahmad. Kitab-kitab ini, terutamanya Sahih Bukhari dan Sahih Muslim berada di tangga teratas dari aspek kesahihan, dipercayai dan pembuktiannya. Sementara kitab-kitab lain mengandungi hadis-hadis sahih dan hasan. Sesetengahnya juga mengandungi hadis daif.

Sebahagian besar kisah kehidupan Nabi s.a.w., peristiwa, peperangan dan amalan Baginda terkandung dalam kitab-kitab ini. Daripadanya, kita dapat membentuk pemikiran yang menyeluruh berkenaan Sirah Rasul s.a.w. (sekalipun ia kadang-kadang tidak saling melengkapi). Antara perkara yang meningkatkan kepercayaan dan penerimaan terhadap kitab-kitab ini ialah, hadis-hadisnya telah diriwayatkan dengan sanad yung bersambung hingga kepada para sahabat r.a.. Merekalah yang bergaul dengan Rasulullah dan sentiasa bersama Baginda.
Allah juga telah memenangkan agamaNya melului mereka, Rasulullah s.a.w. sendiri yang mendidik mereka. Oleh itu mereka adalah generasi paling sempurna dalam sejarah. Sama ada dari segi keluhuran akhlak, kekuatan iman, kejujuran percakapan, ketinggian roh dan kesempurnaan akal. Dengan ini, setiap hadis yang mereka riwayatkan daripada Rasul dengan sanad yang sahih dan bersambung, kita wajib menerimanya sebagai satu hakikat sejarah tanpa ragu lagi.

Para orientalis yang mempunyai misi tersembunyi cuba meragukan kesahihan kitab-kitab sunan yang berada di hadapan kita ini. Mereka turut disokong oleh orang Islam yang menjadi pengikut mereka. Mereka mempunyai pegangan agama yang rapuh dan terpengaruh dengan Barat dan cendikiawannya. Tujuan mereka semua ialah meruntuhkan Syariah dan menimbulkan keraguan terhadap peristiwa dalam Sirah. Namun Allah yang bertanggungjawab memelihara agamaNya, telah menyediakan golongan yang menolak kebatilan dan tipu daya tersebut sehingga menjerut batang leher mereka sendiri.

Bagi Said Ramadan al-Buti pula hadith yang dimaksudkan di sini ialah isi kandungan Kitab-kitab Hadith yang terkenal dengan kebenaran dan amanahnya, seperti Kitab Hadith Al Muwatta’ oleh Imam Malik, Al-Musnad oleh Imam Ahmad dan lain—lainnya.

Sumber yang kedua ini lebih luas dan terperinci dari yang pertama. Sungguhpun begitu mungkin kita tidak dapat memberikan suatu gambaran yang lengkap tentang kehidupan Rasulullah saw sejak dilahirkan hingga wafatnya kerana beberapa sebab:

a. Oleh kerana Kitab-kitab Hadith ini disusun mengikut maudu’ atau tajuk-tajuk fiqah ataupun mengikut unit-unit kajian yang bersangkut dengan syari’at Islam maka hadith hadith yang menceritakan tentang penghidupan Rasulullah berselerak dan berkecamuk dalam maudu’-maudu’ fiqah.
b. Oleh kerana para ahli hadith, terutamanya penyusun kitab hadith yang enam tidak memerhatikan soal ini ketika mengumpulkannya untuk disusun mengikut sejarah hidup RasuluLlah, apa yang mereka titik beratkan ialah penyusunan mengikut maudu’ atau tajuk-tajuk fiqah seperti yang disebut tadi.
3.      Syair Arab pada Zaman Kerasulan
Tidak diragui bahawa orang musyrik telah menyerang Rasul s.a.w. dan dakwah Baginda melalui lidah para penyair mereka. Ini memaksa orang Islam menjawabnya melalui lidah para penyair mereka pula seperti Hasan bin Thabit, Abdullah bin Rawwahah dan lain-lain lagi. Buku-buku sastera dan sirah yang ditulis selepas zaman itu mengandungi banyak syair-syair sebegini. Melalui syair-syair ini, kita dapat membuat kesimpulan tentang fakta-fakta berkaitan suasana persekitaran s.a.w. hidup dan dakwah Islam mula lahir.(Mustofa as-Sibaie)

4.      Kitab-kitab Sirah
PENULISAN SIRAH DI ZAMAN PERMULAAN
Pada mulanya kisah dalam Sirah Nabi s.a.w. hanya merupakan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat r.a. kepada generasi selepas mereka. Sesetengah sahabat memberikan perhatian khusus terhadap setiap peristiwa yang berlaku dalam sirah Nabi s.a.w. dan pendetailannya. Kemudian, para tabien menukilkan riwayat-riwayat ini dan mencatatnya dalam lembaran simpanan mereka. Sesetengah mereka memberi perhatian khusus terhadap usaha ini, contohnya: Aban bin 'Othman bin 'Affan r.a (32-105H) dan 'Urwah bin az-Zubair bin al-'Awwam (23-93H). Contoh di kalangan tabien kecil pula iulah, Abdullah bin Abu Bakar al-Ansori (meninggal dunia pada 135H), Muhammad bin Muslim bin Syihab az-Zuhri (50-124H) yang mengumpulkan sunnah pada zaman 'Umar bin 'Abdul 'Aziz hasil perintahnya, juga 'Asim bin 'Umar bin Qatadah al-Ansori (meninggal dunia 129H).

Kemudian keprihatinan terhadap Sirah telah berpindah kepada generasi selepas mereka, sehingga generasi ini menulis sirah dalam penulisan yang khusus (diasingkan daripada bidang yang lain).
Di antara pengarang sirah Rasullullah s.a.w. awal yang paling terkenal adalah:

1- Muhammad bin Ishaq bin Yasar yang terkenal dengan nama “Ibnu Ishaq” (w152h). Beliau telah menulis sebuah kitab sirah yang berjudul ‘al-Maghazi’. Kitab ini mengandungi banyak hadis dan riwayat berkaitan Rasulullah s.a.w. dan kehidupannya. Semuanya adalah yang beliau dengar sendiri ketika beliau berada di Madinah dan Mesir. Tetapi dukacitanya, kitab ini dapat tidak sampai kepada kita kerana ia antara kitab-kitab yang hilang daripada warisan ilmu kita.
Akan tetapi, isi kandungan kitab ini tidak hilang. Ini kerana Ibnu Hisyam iaitu murid al-Bakkai, salah seorang murid Ibnu Ishaq yang terkenal, telah meriwayatkan isi kandungan kitab ini daripada gurunya al-Bakkai lalu memuatkannya dalam kitabnya.

2- Abu Muhammad Abdul Malik bin Ayyub al-Himyari (dikenali dengan Ibnu Hisyam). Membesar di Basrah dan meninggal dunia pada tahun 213 atau 218H mengikut perbezaan riwayat. Ibnu Hisyam telah menulis kitab as-Sirah an-Nabawiyah. Kitab ini mengandungi peristiwa sirah yang diriwayatkan oleh gurunya, al-Bakka-ie daripada Ibnu Ishaq, di samping peristiwa sirah yang beliau riwayatkan sendiri daripada guru-gurunya. Iaitu riwayat yang tidak disebut oleh Ibnu Ishaq dalam kitab sirahnya. Beliau telah menyebut riwayat Ibnu Ishaq yang tidak menepati citarasa ilmunya dan yang dikritiknya. Kitab ini muncul sebagai sumber Sirah Nabi s.a.w. yang paling amanah, paling sahih. dan paling teliti. Ia diterima oleh orang ramai menyebabkan mereka terus menamakan kitab itu dengan nama beliau; Sirah Ibnu Hisyam. Kitabnya ini telah disyarahkan oleh dua orang 'alim diri Andalus: as-Suhaili (508-581H) dan al-Khusyani (535-604H).

3- Muhammad bin Saad bin Mani' az-Zuhri (dikenali dengan Ibnu Saad). Lahir di Basrah pada 168H dan meninggal dunia di Baghdad pada 230H. Beliau adalah seorang penulis kepada Muhammad bin 'Umar al-Waqidi (130-207HJ, ahli sejarah yang terkenal dalam bidang kisah-kisah peperangan dan sirah. Ibnu Saad menyusun tulisannya dalam kitabnya, at-Tobaqot (selepas menulis tentang Sirah Rasul a.s. dengan menyebut nama-nama sahabat dan tabien mengikut lapisan generasi (tobaqot), kabilah dan kawasan mereka. Kitab beliau, at-Tobaqot dianggap antara sumber awal sirah yang paling dipercayai dan faktanya paling terpelihara dengan dinyatakan latar belakang sahabat dan tabien.

4- Abu Jaafar Muhammad bin Jarir at-Tobari (224-310H). Seorang imam, faqih, ahli hadis dan pengasas mazhab fiqh yang kurang tersebar. Penulisan beliau di bidang sejarah, tidak terbatas kepada Sirah Rasul a.s., bahkan sejarah umat-umat sebelumnya. Beliau menyediakan bahagian yang khusus untuk Sirah Baginda a.s., seterusnya menyambung perbicaraan tentang sejarah negara-negara Islam sehingga beliau hampir meninggal dunia. Apa yang diriwayatkan oleh at-Tobari boleh dijadikan hujah dan dipercayai. Walau bagaimanapun, banyak riwayat dhaif atau batil yang beliau sebut, beliau berpada dengan menyandarkan riwayat tersebut kepada perawinya. Ini kerana puda zaman beliau, orang ramai mengenali perawi tersebut. Contohnya, apa yang diriwayatkan daripada Abu Mikhnaf. Abu Mikhnaf adalah seorang pengikut Syiah yang taksub. Namun begitu at-Tobari banyak memasukkan riwayat beliau ke dalam tulisannya dengan cara menyandarkan riwayat tersebut kepada Abu Mikhnaf. At-Tobari seolah-olah melepaskan tanggungjawab riwayat tersebut dan meletakkannya ke bahu Abu Mikhnaf. Al-Tabari meriwayatkan riwayatnya bukan kerana beliau mempercayainya. Tetapi untuk beliau menyerahkan kepada orang ramai untuk menilainya.

PENULISAN SIRAH DI ZAMAN PERTENGAHAN
Kemudian, penulisan Sirah terus berkembang. Sesetengah aspek telah ditulis secara khusus dan berasingan seperti, Dala-il an-Nubuwwah (Tanda-tanda Kenabian) oleh al-Asbahani, Syama-il al-Muhammadiyyah (Perwatakan Muhammad) oleh at-Tirmizi, Zadul Ma'ad (Bekalan ke Tempat Kembali) oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, as-Syifa’ (Kesembuhan) oleh Qadhi 'Iyadh dan al-Mawahib al-Ladunniyah (Bakat-bakat Kurniaan Tuhan) oleh al-Qastoluni. Ia disyarah dalam lapan jilid oleh az-Zarqani yang meninggal pada tahun 1122H.

Ulama salaf lain yang menulis tentang sirah adalah Ismail bin Kathir atau terkenal dengan Ibnu Katsir. Beliau menulis kitab al- Fushul Fi Ikhtishar Sirat Rasul Shalallahu ‘Alaihi Wa Sallam. Selain itu beliau mengkhususkan satu bab tentang sirah nabawiyah dalam kitabnya al-Bidayah wa al-Nihayah.

PENULISAN SIRAH DI ZAMAN MODEN
Pada zaman moden, antara kitab sirah yang terkenal dalam Bahasa Arab adalah kitab Nur al-Yaqin fi Sirah Sayyid al-Mursalin karangan Syeikh Muhammad al-Khudhari. Kitab ini pernah menjadi kitab sukatan pelajaran di sekolah-sekolah agama di kebanyakan negara Islam pada satu masa dahulu. Kemudian kitab al-Rahiq al-Makhtum karangan Syeikh Safi al-Rahman al-Mubarakfuri yang pernah memenangi anugerah tempat pertama dalam pertandingan mengarang sirah yang dianjurkan oleh Liga Muslim sedunia pada tahun 1969.

 Selain kitab-kitab itu, terdapat kitab moden lain tentang sirah. Kitab-kitab itu adalah:
 Kitab Mukhthasar Siratur Rasul Shalallahu ‘Alaihi wa Sallam oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahab.
Kitab As Sirah Nabawiyah oleh Abul Hasan Ali Al- Nadwi.
 Kitab Hayat Muhammad oleh Muhammad Husain Haikal. Namun buku ini telah dikritik hebat oleh penulis-penulis muta’kbar kerana dianggap sebagai sebuah tulisan yang ada kecenderungan untuk menafikan unsur-unsur mu’jizat dalam kehidupan Rasullullah s.a.w. lantaran pengarangnya terpesona dengan pendekatah saintifik barat.
 Di kalangan orientalis yang menulis tentang sirah nabawiyah oleh Karen Armstrong dengan bukunya yang berjudul Muhammad : A Biography of the Prophet.
Kemudian penulisan sirah yang memfokuskan kepada menyingkap rahsia sirah selain pengkisahannya yang dikenali dengan Fiqh sirah mula menjadi kecenderungan baru. Antara buku-buku terkenal dalam jenis tersebut adalah:

1. Fiqh al-Sirah oleh Dr. Muhammad Sa’id Ramadhan al-Buthi
Judul lengkapnya adalah Fiqhus Sirah: Dirasat Manhajiyah ‘Ilmiyah li Sirah al-Musthafa ’Alaihish Shalah wa al-Salam. Penulis adalah seorang yang terlibat secara langsung dalam gerakan Islam telah berjaya memaparkan pengajaran-pengajaran dan hikmah dan setiap peristiwa daripada sirah nabawiyah. Metodologi yang beliau terapkan dalam buku beliau adalah beliau cuba menukilkan satu kisah daripada kisah-kisah sirah nabawiyah, kemudian beliau menyingkap pengajaran yang boleh diambil daripada kisah tersebut. Beliau membagikan perbahasan bukunya kepada tahap dakwah menurut sirah nabawiyah. Pada bahagian penutup, beliau memaparkan sejarah singkat khalifah-khalifah al-Rasyidin.

Menurut Said Ramadan al-Buti pula “Perihal riwayat hidup Muhammad RasuluLlah SallaLlahu ‘alaihi Wasallam di zaman silam adalah melalui dan mulut ke mulut tanpa mendapat perhatian untuk dibukukan, walaupun terdapat sebilangan kecil yang cuba menitikberatkan perhatiannya terhadap kejadian dan peristiwa-penistiwa dalam sejarahnya itu.

 2. al-Manhaj al-Haraki li al-Sirah al-Nabawiyah – Dr. Munir Muhammad al-Ghadban
Beliau adalah seorang tokoh pergerakan Islam yang juga penyarah di Universiti Ummul Qura, Mekah dan di Universiti al-Iman, Yaman. Beliau juga merupakan salah satu anggota Jama’ah Ikhwanul Muslimin yang produktif. Beliau menulis kajian fiqh sirah yang disebutnya sebagai Manhaj Haraki ini dari sebuah pemikiran Sayyid Qutb tentang waqi’ah harakiyah, yakni fasa-fasa dalam manhaj pergerakan. Dari pemikiran Sayyid Qutb tersebut, beliau mempelajari sirah nabawiyah secara mendalam dan mengkajinya dalam perspektif gerakan dakwah.

Dalam kajiannya tentang fasa-fasa pergerakan dari sirah nabawiyah, beliau membagikan periode manhaj haraki sebagai berikut:
Pertama, sirriyah berdakwah secara sembunyi-sembunyi dan merahasiakan struktur organisasi.
Kedua, berdakwah secara terang-terangan dan merahasiakan struktur organisasi.
Ketiga, mendirikan negara.
Keempat, negara dan penguatan asanya.
Kelima, penyebaran dakwah ke seluruh dunia.

Dalam buku ini, Dr. al-Ghadban tidak membagikan fasa-fasa pergerakan secara urut berdasarkan kronologi kejadian dalam sirah nabawiyah. Namun, beliau menyusunnya berdasarkan karekteristik peristiwa yang berkaitan dengan pergerakan.

3. Al-Sirah al-Nabawiyah, Durus wa ‘Ibar – Dr. Musthafa Al-Siba’i
Penulisnya adalah Dr. Musthafa As Siba’i kelahiran Syria tahun 1933,. Beliau sempat berkenalan dengan Hasan al-Banna dan gerakan yang beliau tubuhkan iaitu Ikhwan Muslimin ketika beliau belajar di Universit al-Azhar, Mesir. Beliau sendiri menubuhkan cawangan Ikhwan Muslimin di Syria. Beliau juga telah menubuhkan Fakulti Syariah di Universiti Syariah di Syiria dan menjadi dekannya yang pertama. Buku beliau mengkaji sirah daripada perpektif dakwah, risalah, dan kenabian. Ia seolah-olah bekalan bagi para pendakwah. Beliau cuba mencerna hikmah dan pelajaran untuk melahirkan para da’i. Dari segi kuantiti, kitab ini tergolong ringan jika dibandaingkan dnegan kajian sirah nabawiyah yang lain. Namun, kedalaman dan kemanfaatan isinya tidak perlu diragukan lagi.

4. Fiqh al-Sirah – Prof. Dr. Zaid bin Abdul Karim Al-Zaid
Prof. Dr. Zaid bin Abdul Karim Al-Zaid adalah salah seorang pensyarah di Universiti al-Imam, Yaman. Beliau menyiapkan buku ini dalam masa 10 tahun. Sehingga kajian terhadap fiah sirah yang beliau lakukan benar-benar mendalam. Buku beliau menyajikan perjalanan hidup Rasulullah s.a.w. dari masa beliau belum diangkat menjadi nabi hingga beliau wafat. Keunikan penyajian dalam buku ini adalah paparan intisari, hikmah dan pengajaran daripada sirah yang tersusun.  
5. al-Sirah al-Nabawiyah- Dr Ali Muhammad al-Shalabi
Beliau adalah seorang penulis buku-buku sejarah Islam dan biografi tokoh Islam yang prolifik. Beliau banyak menghasilkan karya-karya sejarah Islam disamping mencungkil pengajaran yang terdapat dalam peristiwa-peristiwa itu. Antara buku beliau adalah: Biografi Abu Bakar Ash Shiddiq, Biografi Umar bin Khathab, Biografi Utsman bin Affan, Biografi Ali bin Abi Thalib, Biografi Muawiyah bin Abi Sufyan, Biografi Hasan bin Ali bin Abi Thalib, Biografi Umar bin Abdul Aziz, Daulah Umawiyah, Daulah Utsmaniyah dan lain-lain lagi.

Buku Fiqh Sirah Dalam Bahasa Malayisa
Dalam bahasa Malayisa, banyak buku sirah lengkap yang telah terdapat dalam pasaran. Namun kebanyakkannya adalah terjemahan daripada buku asal berbahasa Arab. Tetapi tidak dinafikan terdapat juga beberapa buku yang ditulis sendiri oleh penulis tempatan. Buku-buku tersebut ada yang berbentuk penulisan sirah lengkap atau mengkhususkan sudut tertentu daripadanya. Contohnya kitab ‘Sejarah Islam’ susunan Ustaz Mustafa ‘Abdul Rahman, Tarikh Islam susunan Ustaz Fadlullah Suhaimi, Fiqh Al Harakah Dari Sirah Nabawiyyah oleh Haji Abdul Hadi Awang dan Biografi Muhammad Bin Abdullah oleh Dr. Zulkifli Mohd Yusoff & Noor Naemah Abd. Rahman.

Laman Sesawang Berkaitan Sirah
Terdapat banyak laman sesawang yang menyumbang khusus kepada pengetahuan sirah Nabi s.a.w. sama ada yang berbahasa Arab, Inggeris atau pun Melayu. Sama ada yang mono bahasa atau yang menyediakan terjemahan dalam pelbagai bahasa. Laman sesawang itu seperti:
 Laman rasoulallah.net
Laman 4muhammed.com

 KEISTIMEWAAN FIQH SIRAH
Sirah Nabi s.a.w. mempunyai pelbagai keistimewaan yang menjadikan pengajiannya satu kepuasan roh, akal dan nilai sejarah. Pengajian ini juga menjadi kemestian ulama, pendakwah kepada Allah dan pengislah sosial. Pengajian ini menjamin mereka mampu menyampaikan Syariah kepada orang ramai dengan pendekatan yang menarik. Ini membuatkan orang ramai melihat Syariah umpama Khalifah Muktasim; tempat berlindung ketika berlaku kacau bilau dan huru hara. Pengajian ini juga akan membuka hati dan jiwa manusia untuk menerima pendakwah.

Dengan itu, pengislahan yang diseru oleh para pengislah lebih menghampiri kejayaan dan lebih menepati sasaran. Kami ringkaskan keistimewaan Sirah Nabi s.a.w. yang paling menonjol dalam perbincangan berikut:

Pertama:
Sirah Nabi s.a.w. istimewa lantaran ia merupakan sirah yang menceritakan sejarah nabi utusan Allah ataupun sejarah keagungan seorang tokoh islah yang paling sahih. Sirah Rasulullah s.a,w. telah kita terima melalui susur galur ilmiah yang paling tepat dan paling pasti (Kita akan rnelihatnya ketika membincangkan sumber rujukan Sirah). Susur galur ilmiah ini tidak memberi ruang untuk kita meragui kebenaran peristiwa besar dan penting yang berlaku. Ia juga memudahkan kita mengesan peristiwa dan mukjizat yang ditokok tambah oleh akal yang jahil dan gemar menambahkan sifat-sifat mengkagumkan kepada Rasulullah s.a.w. pada zaman-zaman terkemudian melebihi apa yang dikehendaki Allah dan Rasul-Nya. Dia menyangka tokok tambah ini boleh menunjukkan kemuliaan kedudukan, kesucian risalah dan keagungan perjalanan hidup Baginda.

Keistimewaan sirah yang sahih lagi tiada sebarang keraguan ini, tidak terdapat dalam mana-mana sirah rasul-rasul Allah terdahulu. Sirah Musa a.s. yang ada pada hari ini telah bercampur aduk antara peristiwa-peristiwanya yang sahih dengan pemalsuan dan pindaan yang dimasukkan oleh Yahudi. Kita tidak dapat merujuk kepada Taurat yang ada kini untuk memahami sirah Musa a.s. yang sebenar. Ramai pengkritik Barat meragui kandungan sesetengah safarnya (surah-surah dalam Taurat). Sebahagian mereka memutuskan secara pasti bahawa sesetengah safar itu tidak ditulis pada masa Musa a.s. hidup atau sebaik sahaja selepas kematiannya. la hanya ditulis setelah berlalu tempoh masa yang lama tanpa diketahui siapakah penulisnya. Fakta ini sahaja sudah cukup menyebabkan kesahihan sirah Musa a.s. yang terdapat di dalam Taurat diragui. Justeru itu, orang Islam tidak dapat beriman dengan kesahihan sirahnya melainkan apa yang dinyatakan dalam al-Quran al-Karim dan Sunnah Nabawiyyah yang sahih.

Pertikaian yang sama juga diperkatakan terhadap sirah Isa a.s.. Injil-injil yang diiktiraf secara rasmi oleh gereja-gereja Kristian hanya diperakui selepas beratus-ratus tahun kematian al-Masih. Tanpa sebarang kewajaran ilmiah, Injil- injil ini dipilih daripada ratusan Injil yang tersebar luas di tangan penganut Kristian ketika itu. Apatah lagi, hubung kait Injil-injil ini dengan penulisnya tidak disahkan melalui susur galur ilmiah yang memuaskan hati. la tidak diriwayatkan dengan sanad yang bersambung hingga kepada penulisnya. Para pengkritik Barat juga berselisih mengenai sesetengah nama penulis tersebut, siapakah mereka? Pada zaman manakah mereka hidup?

Jika keraguan ini timbul terhadap sirah rasul-rasul selaku tukuh agama yang tersebar luas di dunia, keraguan yang lebih kuat berlaku terhadap sirah tokoh-tokoh agama dan ahli falsafah lain yang bilangan pengikutnya di dunia mencapai ratusan juta orang. Contohnya, Buddha dan Confucious. Kisah hidup mereka hanya berlegar di kalangan pengikut mereka sahaja. Ia tidak mempunyai asal-usul yang diperakui daripada kaca mata kajian ilmiah. Ia hanyalah diambil secara tergesa-gesa oleh para sami sesama mereka. Setiap generasi menokok tambah riwayat generasi sebelumnya. Mereka menambah riwayat-riwayat berunsur lagenda dan khurafat yang tidak dapat dipercayai oleh akal yang cerdas dan bebas daripada ketaksuban kepada agama-agama itu. Oleh itu, kita dapati sirah yang paling sahih dan paling diterima pakai secara mutawatir ialah sirah Muhammad, Rasulullah s.a.w. 

Kedua:
Kehidupan Rasulullah s.a.w. pada setiap peringkat hidupnya amat jelas; sejak perkahwinan bapa Baginda, Abdullah dengan ibu Baginda, Aminah sehingga Baginda s.a.w. wafat. Kita mengetahui banyak perkara tentang kelahiran, zaman kanak-kanak, zaman remaja, sumber pencarian Baginda sebelum kenabian dan pengembaraan-pengembaraannya ke luar Makkah sehinggalah Allah rnengutuskannya sebagai Rasul yang mulia. Kita juga mengetahui secara lebih terperinci, jelas dan sempurna setiap hal ehwal Baginda selepas perutusan tersebut daripada setahun ke setahun. Ini menjadikan sirah Baginda s.a.w. jelas dan terang seumpama matahari. Sebagaimana kata sesetengah pengkritik Barat: Muhammad s.a.w. satu-satunya tokoh yang lahir di bawah sinaran matahari.

Fenomena seperti ini tidak mudah didapati di kalangan mana-mana rasul yang terdahulu. Kita tidak tahu sesuatu pun tentang Musa a.s. ketika zaman kanak-kanak, zaman remaja mahupun sumber pencariannya sebelum kenabian. Kita hanya mengetahui sedikit sahaja berkenaan kehidupan baginda selepas kenabian. Ini tidak memberi gambaran sempurna berkenaan keperibadiannya kepada kita. Hal yang sama diperkatakan tentang Isa a.s. Kita tidak mengetahui apa-apa tentang zaman kanak-kanaknya melainkan apa yang diceritakan oleh Injil-injil hari ini. Injil menceritakan bahawa baginda telah memasuki haikal Yahudi dan berbincang dengan pendita-penditanya. Inilah satu-satunya kejadian yang disebutkan tentang zaman kanak-kanaknya. Selanjutnya, kita tidak mengetahui hal ehwal beliau selepas kenabian melainkan peristiwa yang berkaitan dengan dakwah dan sedikit tentang cara hidupnya. Manakala selain daripada itu adalah perkara yang dilitupi kabus tebal.

Di manakah kedudukan maklumat ini berbanding dengan maklumat yang disebutkan oleh sumber-sumber sirah yang sahih? Sumber-sumber ini menyebutkan secara terperinci kehidupan peribadi Rasul kita seperti makan, bangun, duduk, pakaian, rupa bentuk, gaya, percakapan, interaksi dengan keluarga, ibadat, solat dan pergaulan Baginda dengan para sahabatnya. Bahkan pendetilan dalam meriwayat sirah Baginda hingga ke tahap mereka menyatakan kepada kita bilangan uban di kepala dan janggut Baginda s.a.w..

Ketiga:
Sirah Rasulullah s.a.w. menceritakan perjalanan hidup seorang manusia yang dimuliakan Allah dengan risalah-Nya. Namun ia tidak mengeluarkan Baginda daripada sifat kemanusiaannya. Kehidupan Baginda tidak disertakan dengan dongeng-dongeng, juga tidak ditokok tambah dengan sifat ketuhanan, sama ada sedikit mahupun banyak. Apabila kita bandingkan hal ini dengan cerita-ceritayang diriwayatkan oleh orang Kristian tentang perjalanan hidup Isa a.s., penganut Buddha tentang Gauthama Buddha, penyembah berhala tentang tuhan sembahan mereka, akan jelas kepada kita perbezaan nyata antara Sirah Baginda s.a.w. dan sirah mereka. Lantaran perbezaan ini, ia memberi kesan jangka panjang kepada tingkah Iaku kemanusiaan dan kemasyarakatan pengikut-pengikut mereka. Dakwaan ketuhanan kepada Isa a.s. dan Gauthama Buddha menyebabkan mereka berdua tidak boleh menjadi contoh teladan kepada manusia dalam kehidupan peribadi dan kemasyarakatannya.

Sebaliknya, Muhammad s.a.w. akan terus menjadi model manusia yang kamil kepada sesiapa yang ingin hidup bahagia dan mulia dari segi diri, keluarga dan suasana persekitarannya. Oleh yang demikian, Allah Taala berfirman dalam kitab-Nya yang mulia yang bermaksud:
Demi sesungguhnya, adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang baik, iaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan (heredaan) Allah dan (balasan baik) hari akhirat.
(Al-Ahzab: 21)

Keempat:
Sirah Rasulullah s.a.w. meliputi setiap sudut kemanusiaan yang dimiiiki manusia. Ia menceritakan kepada kita perjalanan hidup Muhammad s.a.w. selaku pemuda yang amanah dan berakhlak mulia, iaitu sebelum Allah memuliakan Baginda dengan risalah-Nya. Ia turut menceritakan kepada kita perjalanan hidup Rasulullah sebagai pendakwah kepada Allah yang mencari cara paling efektif untuk memastikan dakwahnya diterima. Ia juga meriwayatkan Baginda sebugai pendakwah yang mencurah tenaga dan usaha yang maksimum untuk menyampaikan risalahnya. Begitu juga, ia menceritakan kepada kita perjalanan hidup Baginda sebagai ketua Negara yang mengasas sistem ampuh dan jitu untuk negaranya. Baginda melindungi negaranya itu dengan penuh waspada, ikhlas dan jujur. Ini menjamin negara tersebut untuk berjaya.

Sirah menceritakan kepada kita perjalanan hidup Rasul sebagai seorang suami dan bapa yang mempamerkan sikap belas kasihan, hubungan yang baik serta memberi perbezaan jelas antara yang mana hak dan mana kewajipan untuk suami, isiteri dan anak-anak. Ia juga menceritakan perjalanan hidup Rasul selaku pendidik dan pemberi tunjuk ajar yang menyelia pendidikan para sahabat Baginda dengan pendidiknn yang ideal. Baginda memindahkan nilai-nilai pendidikan itu daripada rohaninya sendiri ke dalam rohani mereka, daripada jiwanya kepada jiwa mereka. Ini mendorong mereka untuk cuba mencontohi Baginda dalam sehalus-halus perkara sehinggalah ke sebesar-besar perkara. Begitu juga, ia menceritakan kepada kita perjalanan hidup Rasul selaku seorang teman yang melaksanakan kewajipan persahabatan serta memenuhi komitmen dan adab-adabnya. Ini menjadikan para sahabat Baginda mengasihinya sebagaimana mereka mengasihi diri mereka sendiri. Bahkan melebihi kasih mereka kepada keluarga dan kaum kerabat mereka.

Sirah Baginda juga menceritakan kepada kita perjalanan hidup seorang pahlawan yang berani, panglima perang yang jaguh, politikus yang berjaya, jiran yang amanah dan pengikat janji yang jujur. Pendek kata: Sirah Rasulullah s.a.w. meliputi semua aspek kemanusiaan dalam masyarakat. Ini menjadikan Baginda contoh teladan yang baik untuk setiap pendakwah, panglima, bapa, suami, kawan, pendidik, politikus, ketua negara dan demikianlah seterusnya kita tidak dapati kesyumulan seperti ini atau hampir sama dengannya dalam catatan sejarah yang masih kekal pada kita; catatan sejarah berkenaan sirah rasul terdahulu, pengasas agama dan falsafah yang terdahulu mahupun yang terkemudian. Musa a.s. adalah model pemimpin umat yang telah menyelamatkan umatnya daripada belenggu pengabdian. Ia menerangkan kepada kita kaedah-kaedah dan prinsip-prinsip yang sesuai untuk misi itu sahaja. Akan tetapi kita tidak dapati dalam sirah baginda, keterangan yang boleh dijadikan contoh teladan kepada pahlawan perang, pendidik, politikus, kepala negara, bapa, atau suami.

Isa a.s. pula menjadi model seorang pendakwah yang zuhud, meninggalkan dunia dalam keadaan dia tidak mempunyai harta, rumah atau barang. Namun dalam catitan sirahnya yang terdapat di tangan orang-orang Kristian, beliau tidak mewakili seorang panglima perang, ketua negara, bapa, atau suami (kerana dia tidak berkahwin), penggubal perundangan, atau lain-lain lagi yang ditunjukkun oleh Sirah Muhammad s.a.w.. Perihal yang sama berlaku pada Buddha, Confucious, Aristotle, Plato, Napoleon dan lain-lain lagi tokoh-tokoh sejarah. Mereka hanya layak menjadi contoh teladan (sekiranya mereka layak menjadi contoh teladan) untuk satu aspek daripada pelbagai aspek kehidupan, iaitu dalam bidang yang mereka terserlah dan terkenal dengannya. Satu-satunya manusia dalam sejarah yang boleh menjadi contoh teladan untuk semua golongan, semua pemilik pelbagai bakat dan semua manusia ialah Muhammad s.a.w.


Kelima:
Sirah Muhammad s.a.w. adalah satu-satunya sirah yang memberi dalil yang tidak diragui tentang kebenaran risalah dan kenabian Baginda kepada kita. Ia adalah perjalanan hidup seorang manusia kamil. Baginda mengharungi kehidupan bersama dakwahnya dengan mendapat kejayaan demi kejayaan; Bukan dengan cara peristiwa-peristiwa pelik yang melanggar adat kebiasaan mahupun mukjizat. Bahkan semata-mata dengan cara yang normal. Baginda s.a.w. berdakwah, lalu disakiti, menyampaikan risalah, seterusnya memperolehi penyokong. Jika terpaksa berperang, Baginda berperang. Baginda seorang yang bijaksana dan mendapat taufiq dalam kepimpinannya. Ketika hampir wafat, dakwah Baginda telah berkembang meliputi seluruh semenanjung tanah Arab.

Dakwahnya tersebar melalui cara iman (keyakinan), bukan dengan cara paksaan atau kemenangan perang. Bagi sesiapa yang mengetahui pegangan dan budaya masyarakat Arab ketika itu, penentangan mereka melalui pelbagai cara sehingga ke tahap merancang pembunuhun Baginda, mengetahui ketidak seimbangan kekuatan Baginda dengan pihak lawan dalam setiap pertempuran yang Baginda menangi, mengetahui tempoh masa yang terlalu singkat dalam menyampaikan risalah sehingga kefawatan Baginda iaitu 25 tahun, semua ini memberikan keyakinan bahawa Muhammad adalah benar-benar pesuruh Allah. Kurniaan Allah kepada baginda seperti tabah (thabat), kekuatan, keupayaan mempengaruh dan kemenangan juga menunjukkan Baginda benar-benar seorang nabi. Allah tidak akan mendokong sesiapa yang mendustakan-Nya. Dokongan Ilahi ini adalah dokongan yang unik dalam sejarah.

Sirah Rasulullah s.a.w. membuktikan kepada kita kebenaran risalah Baginda hanya melalui bukti-bukti lojik yang boleh diterima akal. Mukjizat yang berlaku bukanlah factor utama orang Arab beriman dengan dakwah Baginda. Bahkan kita tidak dapati Baginda mempunyai mukjizat yang menyebabkan orang kafir yang ingkar menjadi beriman kerana mukjizat tersebut. Walau bagaimanapun, mukjizat berbentuk material tetap menjadi hujah dalam berhadapan dengan mereka yang menyaksikannya. Suatu yang pasti bahawa orang Islam yang tidak pernah melihat Nabi s.a.w. dan tidak pernah menyak-sikan mukjizat, mereka beriman dengan kebenaran risalah Baginda hanya kerana bukti-bukti lojik yang qat’ie dan masuk akal yang menunjukkan kebenaran dakwaan kenabiannya. Di antara bukti tersebut ialah: al-Quran al-Karim.
Ia merupakan mukjizat yang boleh diterima oleh akal. Mukjizat ini menyebabkan setiap manusia berakal lagi bersikap adil dan insaf pasti beriman dengan kebenaran dakwaan kerasulan Muhammad s.a.w..

Ini berbeza sama sekali dengan sirah para nabi terdahulu yang disimpan oleh para pengikutnya. Sirah para nabi terdahulu menunjukkan kepada kita bahawa orang ramai beriman setelah melihat mukjizat dan perkara pelik yang menyalahi adat berlaku kepada rasul-rasul tersebut. Mereka beriman tanpa meletakkan akal sebagai hakim dalam menilai prinsip-prinsip dakwah para rasul tersebut, seterusnya tunduk kepadanya. Contoh paling jelas ialah sirah nabi Isa a.s.. Dalam al-Quran, Allah menceritakan kepada kita bahawa antara tunggak utama yang Allah berikan kepada nabi Isa a.s. untuk meyakinkan orang Yahudi tentang kebenaran risalahnya ialah boleh menyembuhkan orang buta dan penyakit kusta, merawat penyakit, menghidupkan orang mati serta memberitahu kaumnya apa yang mereka makan dan apa yang tersimpan di rumah mereka. Semua ini berlaku dengan izin Allah Azzawajalla. Mukjizat-mukjizat ini menjadi penyebab orang ramai beriman kepada Nabi 'Isa secara beramai-ramai. Inilah yang diriwayatkan oleh kitab-kitab Injil kepada kita. Namun, mereka beriman dengan Isa a.s. bukan sebagai rasul, bahkan sebagai tuhan dan anak tuhan (Maha suci Allah daripada perkara ini). Inilah yang diceritakan oleh al-Quran kepada kita.

Selepas pemergian nabi Isa a.s., agama Kristian tersebar melalui perkara luar biasa dan pelik yang menyalahi adat kebiasaan. Safar Kerja Rasul-Rasul menjadi bukti utama kepada perkara ini. Sehingga kita boleh katakan bahawa agama Kristian yang diimani oleh pengikutnya adalah agama yang tertegak di atas perkara luar biasa dan pelik yang menyalahi adat kebiasaan, bukan di atas keyakinan akal yang rasional.

Di sini kita dapat lihat kistimewaan yang jelas dalam sirah Rasul s.a.w.. Tidak ada seorangpun yang beriman dengan Baginda disebabkan melihat mukjizat yang menyalahi adat kebiasaan. Bahkan dia beriman disebabkan keyakinan akal dan jiwa. Sekiranya Allah memuliakan Rasul-Nya s.a.w. dengan mukjizat yang menyalahi adat kebiasaan, ia hanyalah penghormatan kepada Baginda s.a.w.. Ia juga bertujuan mendiamkan penentangnya yang sombong. Sesiapa yang meneliti al-Quran al-Karim, dia akan dapati dalam usaha meyakinkan manusia, al-Quran bergantung kepada budi bicara akal, penyaksian pancaindera terhadap kebesaran ciptaan Allah, juga pengetahuan sempurna berkenaan Rasul yang buta huruf. Buta huruf Baginda s.a.w. menjadikan al-Quran yang dibawanya sebagai bukti kebenaran risalah Baginda. Allah Taala berflrman dalam surah al-Ankabut yang bermaksud:
Dan mereka berkata "Mengapa tidak diturunkan kepada (Muhammad mukjizat-mukjizat dari Tuhannya?" Jawablah (wahai Muhammad): "Sesungguhnya (urusan menurunkan) mukjizat-mukjizat itu adalah tertentu bagi Allah, dan aku hanyalah seorang Rasul pemberi amaran yang jelas nyata" (Patutkah mereka meminta mukjizat-mukjizat yang lain?) tidakkah cukup bagi mereka bahawa Kami telah menurunkan kepadamu Al-Quran yang dibacakan kepada mereka? Sesungguhnya Al-Quran yang diturunkan itu mengandungi rahmat dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. (Al-Ankabut: 50-51)

Apabila orang-orang kafir Quraisy melampaui batas dengan menuntut mukjizat daripada Rasulullah s.a.w. sebagaimana yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu, Allah memerintahkan Baginda menjawab. Perhatikan perkara ini dalam surah al-Isra' yang bermaksud:
Dan mereka berkata: "Kami tidak sekali-kali akan beriman kepadamu (wahai Muhammad), sehingga engkau memancarkan mata air dari bumi, untuk kami. Atau (sehingga) engkau mempunyai kebun dari pohon-pohon tamar dan anggur, kemudian engkau mengalir-kan sungai-sungai dari celah-celahnya dengan aliran yang terpancar terus-menerus. Atau (sehingga) engkau gugurkan langit berkeping-keping atas kami, sebagaimana yang engkau katakan (akan berlaku); atau (sehingga) engkau bawakan Allah dan malaikat untuk kami menyaksikannya. Atau (sehingga) engkau mempunyai sebuah rumah terhias dari emas; atau (sehingga) engkau naik ke langit; dan kami tidak sekali-kali akan percaya tentang kenaikanmu ke langit sebelum engkau turunkan kepada kami sebuah kitab yang dapat kami membacanya. "Katakanlah (wahai Muhammad): "Maha Suci Tuhanku! Bukankah aku ini hanya seorang manusia yang menjadi Rasul?" (Al-Isra': 90-93)

Demikianlah al-Quran menetapkan secara terang dan jelas bahawa nabi Muhammad s.a.w. adalah manusia dan rasul. Dalam membenarkan dakwaan kerasulan Baginda, al-Quran tidak bergantung kepada perkara yang menyalahi adat kebiasaan dan mukjizat, bahkan hanya berdailog dengan akal dan hati. Firman Allah yang bermaksud:
Maka sesiapa yang Allah kehendaki untuk memberi hidayah petunjuk kepadanya, nescaya Dia melapangkan dadanya (membuka hatinya) untuk menerima Islam. (Al-An'am: 125)

RUJUKAN

1-      Al-Quranul Karim.

2-      Dr. Mustafa as-Syibaie, Sirah Nabi Muhammad SAW – Pengajaran dan Pedoman. 

3-      Muhammad Sa’id Ramadhan al-Buti, (1983) Fiqh al-Sirah. Terjemahan oleh Ustaz Mohd Darus Sanawi. Kuala Lumpur, Dewan Pustaka Fajar.

4-      Yahya Mahmud Salman. (2005). Al-Sirah al-Nabawiyyah. K. Lumpur: Prospecta Printers Sdn Bhd.